Semalt: Onlaýn aldaw sungaty

Aldawçylar hüjüm etmek üçin ejiz pidalary gözleýän internedi yzarlaýarlar. Soňra gatnaşyk gurmak arkaly pidanyň ynamyny gazanmak üçin köp wagt sarp edýärler. Munuň arkasyndaky adamlar ajaýyp we aldawçy. Falsealan ýagdaýlary döredýärler we kömek soraýarlar.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell, täze tapylan onlaýn “dostlaryna” haýsydyr bir serişde ibermezden ozal gözlegde bolmalydygyny görkezýän käbir alamatlaryň bardygyny aýdýar. Olara şular girýär:

 • Onlyeke-täk tanyşlyk onlaýn usullar arkaly amala aşyrylýar. Kämahal, pidanyň kezzap bilen durmuş gurandyklaryna ynanmagy mümkin.
 • Aldawçy owadan adamyň suratlaryny hödürlän bolsa ýa-da professional modeller gullugynyň olary alandygyny görkezýän bolsa, jogap beriji spamçy bolmagy ähtimal. Sanly şekil fakslaryny kesgitlemek üçin ähli pasportlary ýa-da wizany barlamaly.
 • Aldawçy ýaňy-ýakynda käbir betbagtçylyklara ýa-da elhenç şowlulyklara sezewar boldy.
 • Uçar biletleri ýa-da wiza üçin pul alýarlar, ýöne hiç haçan barmaly ýerine ýetenoklar we şowsuzlyga hemişe bahana görkezýärler.
 • Esasy syýahat kömek puluny (BTA) soraýanlar. Olar ýok we ABŞ-nyň kanuny muny talap etmeýär.
 • Gowy grammatika we orfografiýa ulanýan aldawçy, ýöne olaryň Amerikalydygyny öňe sürýär. Bular ene dilinde gürlemeýänleriň alamatlary.
 • Aldawçylar käwagt bir ýurtda bolandygyny aýdyp bilerler, emma başga bir ýurtdaky banka pul iberilmegini soraýarlar.
 • Käbirleri ABŞ-nyň ilçihanasynda ýa-da konsullykda bolup, ol ýerde tussag edilen pidanyň garyndaşyna ýa-da ýakyn dostuna kömek etjek bolýarlar. Ilçihana ýa-da konsullyk adamlary tussag etmeýär.

Internet aldawçylary indi giriş maglumatlaryny almak we pidalaryň profilini kynçylyk çekýän ýaly görkezmek üçin sosial media saýtlaryndan peýdalanýarlar. Soňra dostunyň sanawy bilen habarlaşýarlar we kömek etmek üçin pul ibermegini haýyş edýärler. Onlaýn arkaly pul soraýanlardan elmydama habarly boluň. Dostuňyz kynçylyk çekýän bolsa, gönüden-göni habarlaşyp, ýagdaýlaryny barlaň. Mundan başga-da, kezzapçylyk işleriniň öňüni almak üçin onlaýn parollary we onlaýn şahsyýetleri üçin giriş parollary bolmaly.

Ogullyga almak aldawlary günäkärleriň ýa-da çagalaryna ideg edip bilmeýän garyp ene-atalardygyny ýa-da ýetimler öýünden bir çaga üçin gowy jaý gözlemek üçin ruhanylaryň agzalarynyň köpelmegini dowam etdirýär. Adamlar gurban bolmakdan saklanmaly ýa-da diňe onlaýn öwrenen çagalaryny ogullyga almak üçin daşary ýurda syýahat etmeli. Mundan başga-da, bu kezzaplar ýaňy-ýakynda olara goşant goşdy. Bir adam bu şahslar bilen aragatnaşygyny bes edensoň, belli bir polisiýa edarasyndadygyny we sarp edilen pullary yzyna gaýtaryp bermäge serişdesi bar diýip e-poçta iberýär. Köplenç "yzyna gaýtarylyp berilýän" töleg soraýarlar.

Bu kezzaplaryň hemmesine umumy bir zat, olaryň hemmesine pul islegleri degişlidir. Aldawçylar zerur puluň pidanyň gymmatly bir zadyny almak ýa-da mätäç adama kömek etmekdigini öňe sürýärler. Umuman aýdanyňda, pul soraýandyklary kezzaplygyň ähtimallygynyň iň soňky görkezijisidir. Onlaýn ulanyjylaryň, kanunylygyny anyklamasa, pul ibermek meselesinde şübheli bolmaklary hökmandyr.

Biri kezzaplygyň pidasydygyna ynanýan bolsa:

 • Dikeltmek mümkin däldigi üçin pul ibermäň
 • Communicationhli aragatnaşygy bes ediň we howp abanýan bolsa polisiýa habar beriň
 • Bu meseläni internet jenaýat şikaýat merkezine habar beriň
 • Web sahypasynyň dolandyryjylaryna habar beriň.

send email